O Projekcie

Banner

Proces rekrutacji uczestników/-czek będzie przebiegać zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. poprzez zapewnienie:

1) możliwości zdalnej rekrutacji, tj. za pośrednictwem stron internetowych żłobka (rekrutacja on-line), które to strony są stronami dostępnymi.,poprzez zapewnienie użytkownikowi dostępu do dwóch wersji strony:- wersji tekstowej (w tym m.in. poprzez zapewnienie użytkownikowi: personalizacji wyświetlanych treści pod względem kolorystycznym – przejrzysta kolorystyka, wyboru wielkości czcionki, w jakiej będzie chciał by prezentowane były treści na stronie);- wersji audio (w tym m.in. poprzez zapewnienie wersji czytanej wszystkich treści na stronie);

2) dostępu do informacji na stronach internetowych (treści związanych z rekrutacją) przetłumaczonych na język migowy w formie wideo;

3) dostępu do wideo tłumacza języka migowego on-line na potrzeby związane z rekrutacją;

4)  możliwości skorzystania podczas i w związku z procesem rekrutacji z asystenta wsparcia – tj. osoby świadczącej czynną pomoc kandydatowi/-tce na Uczestnika/-czkę w Projekcie, polegającą na:- przetransportowaniu kandydata/-tki na Uczestnika/-czkęw Projekcie do – i z miejsca, w którym odbywa się rekrutacja;- pomoc w wypełnieniu formularzy rekrutacyjnych oraz załączników do tychże;- przeprowadzeniu rekrutacji w miejscu wskazanym przez kandydata/-tkę na Uczestnika/-czkę, dogodnym dla tej osoby (np.:miejsce Jego/Jej zamieszkania).

5) miejsca, w którym przeprowadzana będzie rekrutacja dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym:- posiadającego podnośnik przeznaczony dla wózków inwalidzkichi/lub windę schodową (schodołaz);- w którym brak jest barier architektonicznych (szerokie korytarze,drzwi, brak progów).

O potrzebie skorzystania z wideo tłumacza języka migowego on-line i/lub asystenta wsparcia należy poinformować Beneficjenta co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem złożenia dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: gocha.kurzeja@op.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 513432904
Link - Zapytania ofertowe 2

Link - Zapytania ofertowe 1


Placówka współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.5 wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.​

Tytuł projektu: Żłobek w Limanowej szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Limanowej i okolic 

Planowany okres realizacji: 01.10.2019 – 30.11.2020
Miejsce realizacji: ul. Kościuszki 49; 34 - 600 Limanowa​

Przedmiotowy projekt to odpowiedź na zdiagnozowane bariery w godzeniu życia zawodowego z prywatnym przez matki i ojców, którzy wskutek obowiązków rodzinnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 napotykają na poważne ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności zawodowej. Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka jest sytuacją wysoce trudną dla rodziców, spotęgowaną brakiem odpowiedniej liczby dostępnych miejsc w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności w żłobkach i klubach dziecięcych. W ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem osób, które pełniąc funkcje opiekuńcze, mają utrudnioną możliwość integracji z rynkiem pracy.
Celem głównym projektu jest zwiększenie opieki żłobkowej w M. Limanowa, dzięki utworzeniu 64 miejsc w nowym żłobku i podniesienie aktywności zawodowej wśród 26 osób przebywających na urlopach wychowawczych lub rodzicielskich oraz 38 osób chcących podjąć pracę opiekunów w okresie realizacji projektu. 

Plik - Regulamin rekrutacji

Plik - Formularz Zgłoszeniowy

UWAGA! W związku z koniecznością doprecyzowania przez Beneficjenta definicji grupy docelowej zawartej w Regulaminie rekrutacji (planie rekrutacji) oraz w związku z trudnościami jakie napotykali kandydaci/-tki na Uczestników/-czki w uzyskaniu zaświadczeń (relewantnych z punktu widzenia Projektu i oceny formalnej) od właściwych instytucji/organów administracji w okresie trwania naboru rekrutacyjnego, który zbiegł się z ogłoszeniem na terytorium RP stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną w dniu 29.06.2020 r. treść Regulaminu rekrutacji (planu rekrutacji) wraz z formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami.

Plik - Regulamin rekrutacji ver. 29.06.2020r.

Plik - Formularz zgłoszeniowy ver. 29.06.2020r.


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja: ul. Kościuszki 49, 34-600 LimanowaGodziny Otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 17:00
Żłobek Limanowa Tel: +48 513 432 904 Mail: kontakt@akademiamalucha.com.pl

2024 Copyright - Akademia Malucha - Żłobek, Klub dziecięcy. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Polityka Cookies